1-Ethyl-2-((3-ethyl-3H-benzoxazol-2-ylidene)methyl)quinolinium iodide

1-Ethyl-2-((3-ethyl-3H-benzoxazol-2-ylidene)methyl)quinolinium iodide