3-ethyl-5-[1-(3-ethyl-1,3-benzoxazol-2(3h)-ylidene)propan-2-ylidene]-2-thioxo-1,3-thiazolidin-4-one

3-ethyl-5-[1-(3-ethyl-1,3-benzoxazol-2(3h)-ylidene)propan-2-ylidene]-2-thioxo-1,3-thiazolidin-4-one