2-(2-Ethoxybut-1-enyl)-3-methyl-5-phenylbenzoxazolium p-toluenesulphonate

2-(2-Ethoxybut-1-enyl)-3-methyl-5-phenylbenzoxazolium p-toluenesulphonate