3(2H)-Benzoxazolepropanesulfonic acid, 2-[3-[3-[1,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-(4-sulfophenyl)-4H-pyrazol-4-ylidene]-5,5-dimethyl-1-cyclohexen-1-yl]-2-propen-1-ylidene]-

3(2H)-Benzoxazolepropanesulfonic acid, 2-[3-[3-[1,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-(4-sulfophenyl)-4H-pyrazol-4-ylidene]-5,5-dimethyl-1-cyclohexen-1-yl]-2-propen-1-ylidene]-