4,6-Dimethyl-2,4,6-triphenyl-1-heptene

4,6-Dimethyl-2,4,6-triphenyl-1-heptene