3H-Pyrazol-3-one, 4-((2-chloro-4-nitrophenyl)azo)-2,4-dihydro-5-methyl-2-(tetrahydro-1,1-dioxido-3-thienyl)-

3H-Pyrazol-3-one, 4-((2-chloro-4-nitrophenyl)azo)-2,4-dihydro-5-methyl-2-(tetrahydro-1,1-dioxido-3-thienyl)-