(2-Methyl-1-naphthyl)acetonitrile

(2-Methyl-1-naphthyl)acetonitrile