(3-Hydroxy-4-pentene-1-yne-4-yl)triphenylphosphonium

(3-Hydroxy-4-pentene-1-yne-4-yl)triphenylphosphonium