2-(4-hydroxyphenyl)-3-methylbutanoic acid

2-(4-hydroxyphenyl)-3-methylbutanoic acid