2,2,5-Trimethyl-5-phenyl-1,3-dioxane

2,2,5-Trimethyl-5-phenyl-1,3-dioxane