beta-Hydroxyphenethyl acetate

beta-Hydroxyphenethyl acetate