2-Hydroxy-1-phenylethyl acetate

2-Hydroxy-1-phenylethyl acetate