3,7-Dimethyl-6,7-epoxy-1-nonen-3-yl acetate

3,7-Dimethyl-6,7-epoxy-1-nonen-3-yl acetate