2-methyl-3,3'-spirobi[benzo[f]chromene]

2-methyl-3,3'-spirobi[benzo[f]chromene]