1-(1-phenylethyl)-3-[3-(triethoxysilyl)propyl]urea

1-(1-phenylethyl)-3-[3-(triethoxysilyl)propyl]urea