potassium 2-({4-[(e)-(3-methyl-4-{[(4-methylphenyl)sulfonyl]oxy}phenyl)diazenyl]phenyl}amino)-5-nitrobenzenesulfonate

potassium 2-({4-[(e)-(3-methyl-4-{[(4-methylphenyl)sulfonyl]oxy}phenyl)diazenyl]phenyl}amino)-5-nitrobenzenesulfonate