disodium 3-[(e)-{3-methoxy-4-[({2-methoxy-5-methyl-4-[(e)-(3-sulfonatophenyl)diazenyl]phenyl}carbamoyl)amino]phenyl}diazenyl]benzenesulfonate

disodium 3-[(e)-{3-methoxy-4-[({2-methoxy-5-methyl-4-[(e)-(3-sulfonatophenyl)diazenyl]phenyl}carbamoyl)amino]phenyl}diazenyl]benzenesulfonate