1-(6-methylheptyl)-4-(4-nitrophenoxy)benzene

1-(6-methylheptyl)-4-(4-nitrophenoxy)benzene