4-(Methoxymethyl)benzophenone

4-(Methoxymethyl)benzophenone