2-Methoxy-3-(4-methylpentyl)pyrazine

2-Methoxy-3-(4-methylpentyl)pyrazine