2-(Chloromethyl)-4-dodecyltoluene

2-(Chloromethyl)-4-dodecyltoluene