2-hydroxy-3-phenoxypropyl 4-methylbenzenesulfonate

2-hydroxy-3-phenoxypropyl 4-methylbenzenesulfonate