n-{3-[(2-ethylhexyl)oxy]propyl}propane-1,3-diamine acetate(1:1)

n-{3-[(2-ethylhexyl)oxy]propyl}propane-1,3-diamine acetate(1:1)