1,6-Dimethyl-2-carbomethoxy-5-isopropenyl-5-norbornene

1,6-Dimethyl-2-carbomethoxy-5-isopropenyl-5-norbornene