ethyl 3-(4-methoxyphenyl)but-2-enoate

ethyl 3-(4-methoxyphenyl)but-2-enoate