4-[4,5-bis(4-methoxyphenyl)-1H-imidazol-2-yl]benzonitrile

4-[4,5-bis(4-methoxyphenyl)-1H-imidazol-2-yl]benzonitrile