2-Naphthyl b-D-glucopyranoside

2-Naphthyl b-D-glucopyranoside