N-[(4-{[(4-methylphenyl)sulfonyl]amino}phenyl)sulfonyl]acetamide

N-[(4-{[(4-methylphenyl)sulfonyl]amino}phenyl)sulfonyl]acetamide