(13s,14s)-13-ethyl-3-methoxy-6,7,11,12,13,14,15,16-octahydro-17h-cyclopenta[a]phenanthren-17-one(non-preferred name)

(13s,14s)-13-ethyl-3-methoxy-6,7,11,12,13,14,15,16-octahydro-17h-cyclopenta[a]phenanthren-17-one(non-preferred name)