Propionaldehyde phenylhydrazone

Propionaldehyde phenylhydrazone