4-(2-Benzoxazolyl)-4'-(5-methyl-2-benzoxazolyl)stilbene

4-(2-Benzoxazolyl)-4'-(5-methyl-2-benzoxazolyl)stilbene