2-ethylhexyl 4-(2,4-dichlorophenoxy)butanoate

2-ethylhexyl 4-(2,4-dichlorophenoxy)butanoate