5-(chloromethyl)-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-amine

5-(chloromethyl)-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-amine