4,4,5-Trifluoro-2,5-bis(trifluoromethyl)-1,3-dioxolane-2-carbonyl fluoride

4,4,5-Trifluoro-2,5-bis(trifluoromethyl)-1,3-dioxolane-2-carbonyl fluoride