2-Ethylhexyl octyl phenyl phosphite

2-Ethylhexyl octyl phenyl phosphite