Perfluoro(2-oxo-3,6-dimethyl-1,4-dioxane)

Perfluoro(2-oxo-3,6-dimethyl-1,4-dioxane)