METHYL 2-[3-CYANO-4-OXO-4-(PHENYLMETHOXY)BUT-2-ENYLIDENE]-2,3-DIHYDRO-1,3,3-TRIMETHYL-1H-INDOLE-5-CARBOXYLATE

METHYL 2-[3-CYANO-4-OXO-4-(PHENYLMETHOXY)BUT-2-ENYLIDENE]-2,3-DIHYDRO-1,3,3-TRIMETHYL-1H-INDOLE-5-CARBOXYLATE