4,4'-((3,3'-Dimethoxy(1,1'-biphenyl)-4,4'-diyl)bis(azo))bis(2,4-dihydro-5-methyl-2-(p-tolyl)-3H-pyrazol-3-one)

4,4'-((3,3'-Dimethoxy(1,1'-biphenyl)-4,4'-diyl)bis(azo))bis(2,4-dihydro-5-methyl-2-(p-tolyl)-3H-pyrazol-3-one)