2,4-Dihydro-5-methyl-4-((4-methyl-2-nitrophenyl)azo)-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one

2,4-Dihydro-5-methyl-4-((4-methyl-2-nitrophenyl)azo)-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one