3-Methyl-1-phenethylbutylamine

3-Methyl-1-phenethylbutylamine