N-Ethyl-alpha-phenylphenethylamine hydrochloride

N-Ethyl-alpha-phenylphenethylamine hydrochloride