1-[4-(4-fluorophenyl)-4-phenylbutyl]piperazine

1-[4-(4-fluorophenyl)-4-phenylbutyl]piperazine