N-[3-(1H-benzimidazol-2-yl)phenyl]-2,6-dimethoxybenzamide

N-[3-(1H-benzimidazol-2-yl)phenyl]-2,6-dimethoxybenzamide