1-[ethyl(nitroso)amino]-2-methylpentan-3-one

1-[ethyl(nitroso)amino]-2-methylpentan-3-one