2-(1-Naphthylmethylthio)propionic acid

2-(1-Naphthylmethylthio)propionic acid