6-methyl-2-{4-[(e)-(3-methyl-5-oxo-4,5-dihydro-1h-pyrazol-4-yl)diazenyl]phenyl}-1,3-benzothiazole-7-sulfonic acid- 2-(2-aminoethoxy)ethanol(1:1)

6-methyl-2-{4-[(e)-(3-methyl-5-oxo-4,5-dihydro-1h-pyrazol-4-yl)diazenyl]phenyl}-1,3-benzothiazole-7-sulfonic acid- 2-(2-aminoethoxy)ethanol(1:1)