3-ethyl-2-[2-[(3-ethyl-5-methoxy-3H-benzoselenazol-2-ylidene)methyl]but-1-enyl]-5-methoxybenzoselenazolium iodide

3-ethyl-2-[2-[(3-ethyl-5-methoxy-3H-benzoselenazol-2-ylidene)methyl]but-1-enyl]-5-methoxybenzoselenazolium iodide