2,5-dichloro-N-(4-methoxyphenyl)benzenesulfonamide

2,5-dichloro-N-(4-methoxyphenyl)benzenesulfonamide