2,5-Diethoxy-4-nitrobenzophenone

2,5-Diethoxy-4-nitrobenzophenone