1-(4-Bromo-phenyl)-4-(2-hydroxy-3-methoxy-benzylidene)-pyrazolidine-3,5-dione

1-(4-Bromo-phenyl)-4-(2-hydroxy-3-methoxy-benzylidene)-pyrazolidine-3,5-dione